نام : زكريا
نام خانوادگی : اخلاقي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
شاعر

 

اخلاقي شوركي‌، زكريـّا

روحاني ، شاعر

تولد : ميبد‌، 1341 ش

زكريا اخلاقي شوركي‌، فرزند عباس و متولد روستاي شهيديه ميبد‌. وي در 1358‌ش در حوزۀ ‌علميـّۀ ميبد به تحصيل علوم ديني پرداخت. سپس رهسپار حوزۀ علميۀ يزد شد و مد‌ّت دو سال ادبيات و مقدمات علوم ديني را آموخت. آنگاه در 1361 ش به حوزۀ علميۀ قم رفت و دورۀ سطح را نزد استاداني چون آيات‌: اعتمادي و ستوده به پايان رساند. پس از آن در درس خارج فقه و اصول آيات عظام‌: فاضل لنكراني و مكارم شيرازي شركت جست. او همچنين فقه و اصول و فلسفه را آموخت. آنگاه در سال 1375 ش به زادگاه خود بازگشت.

اخلاقي فعـّاليـّت شعري خود را از 1360 ش آغاز كرد. وي در مد‌ّت اقامت در قم در جلسات شعر حوزۀ انديشه و هنر اسلامي تهران شركت داشت. اشعاري از او در مجلا‌ّت و روزنامه‌هاي چون‌: عروة الوثقي‌، اطلاعات هفتگي، سروش‌، كيهان و جمهوري اسلامي به چاپ رسيده است. مجموعۀ غزليـّات تبسـّم‌هاي شرقي‌، 1372‌ش از اوست.

اخلاقي در مراكز حوزوي و دانشگاهي ميبد به تدريس ادبيـّات، فلسفه‌، منطق، فقه و اصول اشتغال دارد. وي علاوه بر فعاليتهاي علمي مسئول صفحات شعر ماهنامۀ ميبد و گاهنامۀ ترمه است.