دين و اقتصاد
تعداد مشاهده : 734 کتابخانه مجازی  چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1388  09:16:47

 

معرفي كتاب

عنوان كتاب: دين و اقتصاد

نام نويسنده: سيد عباس موسويان

انتشارات:  باشگاه اندیشه

تاريخ انتشار: پاییز 1387

منبع: فصلنامه ذهن، شماره 3

چکیده:

مطالعة نظام هاي اقتصادي نشان مي دهد كه شناخت درست آن ها بر شناخت دقيق مباني فكري و فلسفي شكل دهندة آن ها متوقف است، و مهم ترين موضوع تأثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب هاي نظام هاي اقتصادي، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.

نظريه پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفة ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده اند؛ در نتيجه، در طر احي نظام اقتصادي، جايگاهي براي آموزه هاي الاهي قائل نيستند. نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري با اعتقاد به فلسفة دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه هاي پيامبران را به حوزة اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛ در نتيجه، آنان نيز در طر احي نظام سرمايه داري، نقشي براي دين و تعاليم الاهي قائل نشدند.

انديشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطة دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مي شوند: گروه نخست، آموزه هاي ديني را در آشنايي انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه هاي دنيايي را كاري لغو و دور از شأن مي دانند. گروه دوم، هدف اصلي دين را تبيين سعادت آخرتي انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتي مربوط مي شود، مورد توجه دين است. اين دو گروه، در طر احي نظام هاي اجتماعي، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشري را كافي، و خود را از آموزه هاي انبيا بي نياز مي دانند. گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مي دانند و معتقدند: در طر احي نظام اقتصادي، بايد اهداف، اصول و چارچوب هاي اساسي را با توجه به آموزه هاي ديني تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويي هر حركت اجتماعي و اقتصادي دانسته، در هر طرح و برنامه اي دنبال آيه و حديث مي گردند. در اين نوشتار، با نقد و بررسي ديدگاه هاي انديشه وران مسلمان، رابطة منطقي دين با نظام هاي اجتماعي به ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مي دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهي حق و قابل قبول است.

کلیک کنید 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]